1. Trưởng khoa: Thạc sỹ Lưu Thị Kim Nhung

2. Phó Trưởng khoa: Thạc sỹ Hà Hồng Nga

3. Phó Trưởng khoa: Thạc sỹ Thái Thị Cẩm Trang