BỘ MÔN VĂN HÓA VĂN MINH ANH-MỸ

Bộ môn Văn hóa văn minh Anh – Mỹ (VHVMAM) được thành lâp năm 2006  và được chia thành hai nhóm chuyên môn VHVM Anh và VHVM Mỹ. BM đảm nhiệm việc giảng dạy bốn môn chính là VHVM Anh, Văn học Anh, VHVM Mỹ và VH Mỹ. Trong quá trình giảng dạy các GV đã tiến hành các đề tài nghiên cứu, khảo sát, trao đổi và rút kinh nghiêm để trên cơ sở đó cùng hợp tác biên soạn các giáo trình cho các môn học mà mình phụ trách. Hiện bộ môn đã biên soạn được 2 bộ giáo trình e-learning cho môn VHVM Anh và VHVM Mỹ. Hai giáo trình VHVM Anh và VHVM Mỹ cũng đã được biên soạn và chính thức đưa vào sử dụng. Ngoài biên soạn giáo trình, viết sách và dịch sách, các GV của BM còn liên tục tham gia các đề tài NCKH cấp trường và cấp bộ với tư cách chủ nhiệm đề tài (11 đề tài), viết báo cho các tạp chí trong và ngoài trường (11 bài) và tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức trong và ngoài nước. Ngoài công việc của BM mình, các GV của BM còn tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình cho BM thực hành tiếng.

BM VHVM đảm nhiện công việc giảng dạy cho sinh viên các hệ đào tạo chính qui và không chính qui như từ xa, liên thông, tại chức… và các lớp SĐH chuyên ngành khoa học tại trường.

British-American Civilization Section

Founded in 2006 with two sub-groups: British Civilization and American Civilization.

Books/ Course books: 22

Articles: 11

Research: 11

Responsibilities: teaching, doing research, writing books, supervising students’ graduation thesis and research

 Th.S  Đặng Mai Duyên

TS. Hoàng Thị Giang Lam

Th.S. Đỗ Thị Phương Mai

Th.S. Đỗ Thị Phi Nga

Th.S. Bùi Thị Bích Thuỷ

ThS. Lê Thị Kim Anh