TỔNG KẾT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁCH, BÁO KHOA TIẾNG ANH

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học, sách, báo, giáo trình đã xuất bản của Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội. Nghiên cứu khoa học: 2 đề tài NCKH cấp bộ, 20 đề tài NCKH cấp trường Báo: 27 bài Giáo trình, sách: 55

Tác giả: Khoa Anh Cập nhật:1/14/2014