Bước đầu bàn về khái niệm “Giao tiếp” trong “Đường hướng giao tiếp đối với dạy ngôn ngữ”

Từ lâu cụm từ “Đường hướng giao tiếp đối với dạy ngôn ngữ” đã trở nên rất quen thuộc trong địa hạt dạy ngọai ngữ, nhất là dạy tiếng Anh. Ngôn ngữ học ứng dụng chủ yếu bàn đến phương pháp dạy ngôn ngữ. Cơ sở của phương pháp dạy ngôn ngữ là sự mô tả ngôn ngữ và phưong pháp học. Mô tả ngôn ngữ thuộc địa hạt ngôn ngữ học, còn phương pháp học thuộc tâm lý học giáo dục (educational psychology). Bài viết dưới đây nhằm tìm hiểu nội dung của khái niệm “giao tiếp” trong cụm từ nói trên và ý nghĩa của nó trong các khâu của việc dạy ngôn ngữ. Trên cơ sở nội dung của khái niệm “giao tiếp”, bài viết cũng tìm cách lý giải hiện trạng gây nhiều tranh cãi về năng lực giao tiếp của người học tiếng Anh ở Việt Nam.

Tác giả: PGS. TS. Trần Xuân Điệp Cập nhật:9/15/2014
A brief comparison of Vietnamese intonation and English intonation and its implications for teaching English intonation to Vietnamese EFL learners

Intonation is important for learners of English because even with satisfactory consonants and vowels, a phrase/sentence with an incorrect intonation contour may change the intended meaning of the whole utterance. This study, basing its observation and formulation on earlier publications, will briefly compare Vietnamese intonation and English intonation as well as highlight some problems Vietnamese speakers are likely to have in learning English intonation due to the differences between these two language intonations, and to offer some implications for teaching English intonation to Vietnamese EFL learners.

Tác giả: Luu Thi Kim Nhung Cập nhật:9/15/2014
Văn hóa Mỹ - Việt qua một số chủ điểm hội thoại hàng ngày - chủ điểm trường học

Sau công trình nghiên cứu dài hạn “Đối chiếu văn húa Mỹ - Việt qua một số chủ điểm hội thoại hàng ngày”, chúng tôi chủ trương công bố các kết quả nghiên cứu (xem Tạp chớ khoa học – Journal of Science (ĐHSPHN), ISSN: 0868-3719, số 53, No. 7/ 2008, trang 134-142), Tạp chí khoa học – Journal of Science, (ĐHSPHN), ISSN 0868 - 3719, Vol. 55, No. 1/ 2010, trang 123 - 134), Ngôn ngữ và đời sống , Số 10 (168) - 2009, tr 40 - 3). Tiếp theo loạt bài báo nói trên, bài báo này sẽ bàn về sự biểu hiện về văn hoá qua chủ điểm nhà trường dưới góc độ đối chiếu Mỹ - Việt. Bài bỏo sẽ bàn về lối ứng xử hữu ngụn hoặc/ và phi ngụn giữa thầy và trũ, giữa trũ với trũ tại cỏc trường học ở Hoa Kỡ và đối chiếu với những tương đương trong các trường học ở Việt Nam. Tù đó rút ra những kết luận về văn hóa và ngôn ngữ được sử dụng trong bối cảnh nhà trường từ góc độ đối chiếu Mỹ - Việt.

Tác giả: PGS. TS. Trần Xuân Điệp Cập nhật:9/15/2014
TÍNH ĐA DẠNG CỦA NGÔN NGỮ VÀ VIỆC GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

Tác giả: PGS. TS. Trần Xuân Điệp Cập nhật:9/15/2014
Kỷ yếu NCKH năm 2013

Tác giả: Khoa Tiếng Anh Cập nhật:6/4/2014
TỔNG KẾT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁCH, BÁO KHOA TIẾNG ANH

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học, sách, báo, giáo trình đã xuất bản của Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội. Nghiên cứu khoa học: 2 đề tài NCKH cấp bộ, 20 đề tài NCKH cấp trường Báo: 27 bài Giáo trình, sách: 55

Tác giả: Khoa Anh Cập nhật:1/14/2014